Reklamační řád

 
 
 

Reklamační řád internetového obchodu Partyspirit

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP")

Úvodní ustanovení
1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě Partyspirit je Partyspirit je Tripton s.r.o. (Ing. Dušan Repčák, Podlesná 21, 900 91 Limbach,Slovenská republika).
2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).
3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací, týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.
4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněno právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.


Postup vyřizování reklamací
1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
• komu je reklamace určena,
• datum podání reklamace,
• podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.
 

Při reklamaci dodržte následující postup:

1. Vyplňte reklamační list, který je přiložen na konci zprávy.
2. Pošlete nám zboží doporučeně (nikoliv na dobírku) i s reklamačním listem na naši adresu:
 

Tripton, s.r.o. - Partyspirit sklad
Rybničná 40/F
831 06 Bratislava
Slovenská republika


O přijetí reklamace budete informováni zpětně emailem. Následně Vám zašleme nové zboží, respektive vám vrátíme peníze. Pokud máme náhradní zboží na skladě, odesíláme ho ihned - poštovné podruhé samozřejmě neplatíte. Peníze se snažíme na účet vracet co nejdříve, maximálně však do 30 dnů.


3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednavatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc na zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvíce 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla objednatele)
• při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení
• při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele.

7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

8. Objednatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Objednatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.


Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 1.ledna 2011 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.
Aktualizace: 1.1.2018
 

Stáhněte si reklamační formulář. (Pdf) Vyplněný formulář zašlete na info@partyspirit.cz.